Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 – 28/12/2018

Tháng Mười Hai 24, 2018 10:02 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 24/12 – Họp giao ban

– Làm báo cáo công tác tháng

– Đ/c Thủy+GV – Đ/c Thủy
Thứ ba:  25/12 – Dự giờ  lớp 3TA – BGH+GV – Đ/c Thủy
Thứ tư:  26/12 – Kiểm tra nền nếp các nhóm, lớp – BGH+GV – Đ/c Thủy
Thứ năm:27/12 – Kiểm tra chuyên đề đ/c Phạm Huyền -Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ sáu:28/12 – Duyệt kế hoạch giảng dạy  – Đ/c Thủy+GV  – Đ/c Thủy
Thứ bảy: 29/12 – Làm việc tại trường -BGH+GV  – Đ/c Thủy

Nghĩa An, ngày  24  tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy