20180512_084122

Tập huấn chuyên môn ngày 12/05/2018

        Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018 của cấp học mầm non, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ…
20180506_082315

NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 5/2018

 Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện và Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm học 2017 –  2018.

NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 4/2018

       Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện và Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm học 2017…

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 

Thực hiện công văn số:101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trưởng ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018. Thực hiện Kế hoạch số:50/KH – PGDĐT ngày 21/2/2018 về…