20180512_084122

Tập huấn chuyên môn ngày 12/05/2018

        Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018 của cấp học mầm non, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ…